ASP .NET Core, phần 1 giới thiệu .NET CORE

Rất vui được gặp các bạn tại phần đầu tiên của series ASP .NET Core. Tại phần này mình sẽ không đề cập nhiều về việc lập trình, mình chỉ nói sơ qua hoàn cảnh và "sứ mệnh lịch sử" của .NET Core cũng như kiến trúc tổng quát của nền tảng này. Hoàn cảnh lịch sử … Continue reading ASP .NET Core, phần 1 giới thiệu .NET CORE